Två projekt på gång

posted in: Okategoriserade | 0

Ljustorpsåns fiskevårdsområde har i samarbete med Logen i Lövberg sökt medel och har fått i gång två förstudier till projekt hos Leader mittland plus. Nu väntar vi bara in de formella besluten från jordbruksverket. Dom förväntas inom de närmaste veckorna. Här kommer en liten kort beskrivning om vad vi har dragit igång. Utöver dessa är fortsatt arbete med biotopåtgärder planerat i själva Ljustorpsån under sommaren. Detta i samarbete med Timrå kommun.

Förstudie kring miljöanpassning av vattenkraft samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån

Syftet är att undersöka möjligheter till förbättrade lek och uppväxtmiljöer för havsvandrande fisk genom att ta fram ett underlag för vidare arbete med biotopförbättringar samt inventering av vandringshinder. Vi ska bland annat:

  • Reda ut och skapa skötselplan för fisktrappen i Aspån
  • Inventera och ta fram förslag till åtgärder för vandringshinder i biflöden
  • Undersöka och bevaka hur vi påverkas av och vilka möjligheter som finns med de nya direktiven för miljöanpassning av vattenkraften. Vi påverkas stort av kraftverket i Lagfors och regleringssystemet upp till Laxsjön.
  • Undersöka vad som krävs för att få Ljustorpsån klassad som vildlaxälv

Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns fvo

Syftet med förstudien är att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt för besöksnäring inom sportfiske. Vi har som mål att identifiera potentiella problemområden till följd av ökat besökstryck och skall utarbeta förslag till förebyggande åtgärder.

I förstudien skall gästande fiskare och berörda markägare intervjuas för att kartlägga problem och förbättringsområden. Områden som berörs är information, biltrafik, parkeringar, tillsyn och i förstudien uppkomna områden.

Respektive förstudie har fått anslag om 200 000:- och är planerade att löpa till och med mars månad 2020. Målsättningen är att vi efter det skall kunna sjösätta minst två större projekt med genomförande av de åtgärder vi arbetar fram i respektive förstudie.

Vid frågor om detta är ni välkomna att kontakta Mats Englund/Logen i Lövberg som på uppdrag av Ljustorpsåns fiskevårdsområde projektleder dessa två förstudier. 070-6382429 info@logenilovberg.se